VDL

Regulamin konkursu ,,VDL Eco Driver’’ I edycja

 • 1. Postanowienia ogólne
  • 1.1. Niniejszy Regulamin określa Organizatora Konkursu, zasady prowadzenia Konkursu, procedurę kwalifikacji zgłoszeń uczestników oraz zasady przyznawania nagród.
  • 1.2. Konkurs ,, VDL Eco Driver’’ organizowany jest przez firmę VDL Bus & Coach Polska Sp. z o.o., Straszków 121, 62-604 Kościelec.
  • 1.3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie kierowcy wykonujący przewozy drogowe osób, czynni zawodowo, posiadający ważną kategorię prawa jazdy D, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w podmiotach wykonujących przewóz drogowy, a także przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie przewozu drogowego i osobiście kierujący pojazdami mających siedzibę lub główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie Polski.
  • 1.4. Uczestnicy konkursu w trakcie wykonywania zadania konkursowego zobowiązani są do poruszania się autokarem marki VDL.
  • 1.5. W przypadku dużej liczby zgłoszeń osób do konkursu, w konkursie weźmie udział maksymalnie 80 uczestników. Decydująca w tym przypadku będzie kolejność zgłoszenia przez poszczególnych uczestników.
  • 1.6. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 • 2. Cele Konkursu
  • 2.1. Zmotywowanie kierowców zawodowych do szkolenia się oraz stosowania zasad jazdy ekonomicznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na znacznie mniejsze zużycie paliwa,  co w perspektywie długoterminowej będzie wymierne w skutkach – oszczędność.
  • 2.2. Doskonalenie techniki jazdy kierowców zawodowych w kierunku eko jazdy, która staje się nowym nawykiem kierowców i idące za tym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na drogach.
 • 3. Czas trwania konkursu
  • 3.1. Konkurs podzielony jest na edycje. I edycja rozpoczyna się dn.17.10.2018 a koniec konkursu przewidywany jest na dzień 31.12.2018.
  • 3.2. Komisja konkursu może podjąć decyzję o zmianie okresu trwania konkursu.
  • 3.3. Finał konkursu odbędzie się w Straszkowie w terminie wyznaczonym przez Komisję konkursową. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają informacje o finale konkursu drogą elektroniczną lub sms-ową w przypadku nie podania adresu e-mail.
 • 4. Przebieg konkursu
  • 4.1. Konkurs obejmuje tylko część praktyczną dotyczącą jazdy ekonomicznej wg zasad eco -drivingu.
  • 4.2. Do konkursu przystępują uczestnicy, którzy zgłosili swój udział poprzez rejestrację na stronie www.vdl-eco-driver.pl i załączyli zdjęcie swojego najlepszego wyniku spalania.
  • 4.3. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty powstałe tak w stosunku do kierowców biorących udział w konkursie jak i kierowanych przez nich pojazdów, a także spowodowane przez uczestniczących w konkursie bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia w czasie trwania konkursu.
 • 5. Punktacja
  • 5.1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są poruszać się pojazdami marki VDL ubezpieczonymi w zakresie ubezpieczenia OC oraz z ważnym wpisem badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym.
  • 5.2. Każdy z uczestników zobowiązany jest przesłać zdjęcie średniego spalania na 100 km z wyświetlacza zamontowanego na desce rozdzielczej autobusu wraz z wypełnionym formularzem rejestracyjnym na stronie www.vdl-eco-driver.pl
  • 5.3. Zwycięzcami konkursu zostanie 3 najlepszych kierowców, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w spalaniu paliwa na 100 km (czyli najniższe zużycie paliwa) w danej edycji konkursu. Pod uwagę brane będą parametry: najdłuższy dystans (sugerowany pow. 200 km) / najwyższa prędkość/najniższe zużycie paliwa.
  • 5.4. W danej edycji kierowca może przesłać maksymalnie 3 wyniki, z których będzie brany pod uwagę jeden z najlepszym parametrem spalania.
 • 6. Ogłoszenie wyników konkursu
  • 6.1. Zwycięzca danej edycji konkursu otrzyma tytuł ,,Najlepszy VDL Eco Driver’’
  • 6.2. Każdy z uczestników konkursu otrzyma 1 koszulkę z najlepszym uzyskanym przez siebie wynikiem w zużyciu paliwa.
  • 6.3. Dla najlepszych 3 kierowców przewidziane są dyplomy oraz upominki rzeczowe.
  • 6.4. Ogłoszenie wyników I edycji Konkursu nastąpi w styczniu 2019 r.
  • 6.5. Nagrody dla 3 najlepszych kierowców zostaną wysłane kurierem na ustalony ze zwycięzcami adres.
 • 7. Dane osobowe uczestnika Konkursu
  • 7.1. Administratorem danych osobowych jest firma VDL Bus & Coach Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Straszków 121, 62-604 Kościelec.
  • 7.2. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie w trybie określonym w dziale 1 pkt. 1.3.-1.6. Regulaminu, uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • 7.3. Danymi osobowymi przetwarzanymi i przechowywanymi w zakresie niezbędnym do prowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu są: wizerunek, imię i nazwisko, adres e-mailowy, nr telefonu, firma.
  • 7.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania danych osobowych Uczestnika Konkursu typu: imię, nazwisko oraz wizerunek, a także miejsce zatrudnienia w celu przedstawienia wyników Konkursu.
  • 7.5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • 8. Postanowienia końcowe
  • 8.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania z ważnych powodów zmian postanowień Regulaminu, a także do zawieszenia, przerwania, odwołania, skrócenia lub przedłużenia Konkursu.
  • 8.2. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie w trybie określonym w dziale 1 pkt. 1.3.-1.6., Regulaminu Uczestnik Konkursu wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia Regulaminu.
  • 8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.