VDL

Regulamin konkursu ,,VDL Eco Driver’’ II edycja

 • 1. Postanowienia ogólne
  • 1.1. Niniejszy Regulamin określa Organizatora Konkursu, zasady prowadzenia Konkursu, procedurę kwalifikacji zgłoszeń uczestników oraz zasady przyznawania nagród.
  • 1.2. Konkurs ,, VDL Eco Driver’’ organizowany jest przez firmę VDL Bus & Coach Polska Sp. z o.o., Straszków 121, 62-604 Kościelec.
  • 1.3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie kierowcy wykonujący przewozy drogowe osób, czynni zawodowo, posiadający ważną kategorię prawa jazdy D, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w podmiotach wykonujących przewóz drogowy, a także przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie przewozu drogowego i osobiście kierujący pojazdami mających siedzibę lub główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie Polski.
  • 1.4. Uczestnicy konkursu w trakcie wykonywania zadania konkursowego zobowiązani są do poruszania się autokarem marki VDL.
  • 1.5. W przypadku dużej liczby zgłoszeń osób do konkursu, w konkursie weźmie udział maksymalnie 80 uczestników. Decydująca w tym przypadku będzie kolejność zgłoszenia przez poszczególnych uczestników.
  • 1.6. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
  • 1.7. Konkurs jest objęty patronatem medialnym przez Polski Traker Bus z siedzibą przy ul. Roweckiego 6, 32-005 Niepołomice.
 • 2. Cele Konkursu
  • 2.1. Zmotywowanie kierowców zawodowych do szkolenia się oraz stosowania zasad jazdy ekonomicznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na znacznie mniejsze zużycie paliwa,  co w perspektywie długoterminowej będzie wymierne w skutkach – oszczędność.
  • 2.2. Doskonalenie techniki jazdy kierowców zawodowych w kierunku eko jazdy, która staje się nowym nawykiem kierowców i idące za tym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na drogach.
 • 3. Czas trwania konkursu
  • 3.1. Konkurs podzielony jest na edycje. II edycja rozpoczyna się dn.01.03.2019 a koniec konkursu przewidywany jest na dzień 31.08.2019
  • 3.2. Komisja konkursu może podjąć decyzję o zmianie okresu trwania konkursu.
  • 3.3. Finał konkursu odbędzie się w Straszkowie w terminie wyznaczonym przez Komisję konkursową. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają informacje o finale konkursu drogą elektroniczną lub sms-ową w przypadku nie podania adresu e-mail.
 • 4. Przebieg konkursu
  • 4.1. Konkurs obejmuje tylko część praktyczną dotyczącą jazdy ekonomicznej wg zasad eco -drivingu.
  • 4.2. Do konkursu przystępują uczestnicy, którzy zgłosili swój udział poprzez rejestrację na stronie www.vdl-eco-driver.pl i załączyli zdjęcie swojego najlepszego wyniku spalania.
  • 4.3. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty powstałe tak w stosunku do kierowców biorących udział w konkursie jak i kierowanych przez nich pojazdów, a także spowodowane przez uczestniczących w konkursie bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia w czasie trwania konkursu.
  • 4.4. W przypadku uczestnictwa w konkursie osób,ktore zwycięzyły w I edycji Vdl Eco Driver organizator zastrzega sobie możliwość wyboru zwycięzców wśród innych nienagrodzonych wcześniej uczestników którzy osiągneli najlepszy wynik zużycia paliwa. Jednocześnie wyróżniająć tych uczestniķów, ktorym udało się po raz kolejny zdobyć wysoki wynik w zużyciu paliwa autobusen Vdl Futura.
 • 5. Punktacja
  • 5.1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są poruszać się pojazdami marki VDL ubezpieczonymi w zakresie ubezpieczenia OC oraz z ważnym wpisem badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym.
  • 5.2. Każdy z uczestników zobowiązany jest przesłać zdjęcie średniego zużycia paliwa na 100 km z wyświetlacza zamontowanego na desce rozdzielczej autobusu wraz z wypełnionym formularzem rejestracyjnym na stronie www.vdl-eco-driver.pl
  • 5.3. W danej edycji kierowca może przesłać maksymalnie 3 wyniki, z których będzie brany pod uwagę jeden z najlepszym parametrem zużycia paliwa.
 • 6. Ogłoszenie wyników konkursu
  • 6.1. Zwycięzca danej edycji konkursu otrzyma tytuł ,,Najlepszy VDL Eco Driver’’
  • 6.2. Każdy z uczestników konkursu otrzyma 1 koszulkę z najlepszym uzyskanym przez siebie wynikiem w zużyciu paliwa.
  • 6.3. Dla najlepszych 3 kierowców przewidziane są dyplomy oraz upominki rzeczowe.
  • 6.4. Ogłoszenie wyników II edycji Konkursu nastąpi 31.08.2019 r.
  • 6.5. Nagrody dla 3 najlepszych kierowców zostaną wysłane kurierem na ustalony ze zwycięzcami adres.
  • 6.6. W przypadku braku odpowiedzi na kontakt telefoniczny czy mailowy nagrody zostaną wysłane na adres siedziby firmy wygranego.
 • 7. Dane osobowe uczestnika Konkursu
  • 7.1. Administratorem danych osobowych jest firma VDL Bus & Coach Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Straszków 121, 62-604 Kościelec.
  • 7.2. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie w trybie określonym w dziale 1 pkt. 1.3.-1.6. Regulaminu, uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • 7.3. Danymi osobowymi przetwarzanymi i przechowywanymi w zakresie niezbędnym do prowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu są: wizerunek, imię i nazwisko, adres e-mailowy, nr telefonu, firma.
  • 7.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania danych osobowych Uczestnika Konkursu typu: imię, nazwisko oraz wizerunek, a także miejsce zatrudnienia w celu przedstawienia wyników Konkursu. Uczestnik konkursu jednocześnie zgadza się na opublikowanie swoich wyników w mediach.
  • 7.5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • 8. Postanowienia końcowe
  • 8.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania z ważnych powodów zmian postanowień Regulaminu, a także do zawieszenia, przerwania, odwołania, skrócenia lub przedłużenia Konkursu.
  • 8.2. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie w trybie określonym w dziale 1 pkt. 1.3.-1.6., Regulaminu Uczestnik Konkursu wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia Regulaminu.
  • 8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.